26 lutego 2015

Regulamin konkursu "Twoje zapachowe Ja"


REGULAMIN KONKURSU

SIROWA 

„TWOJE ZAPACHOWE JA”

 

1.         WARUNKI OGÓLNE

1.1.      Organizatorem konkursu pod nazwą „Twoje Zapachowe Ja” (dalej: „Konkurs”) jest Havas Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033683, kapitał zakładowy 8 448 384,00 PLN, NIP: 5213096067 (dalej: „Organizator”).

1.2.      Sponsorem nagród w Konkursie jest Sirowa Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000119845, NIP: 9511883293 (dalej: „Sponsor”).

1.3.      Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.4.      Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.      Udział w Konkursie, rozumiany jako zgłoszenie Pracy Konkursowej (zgodnie z definicją poniżej), oznacza zapoznanie się i akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.6.      Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

1.7.      Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu serwisu internetowego Instagram (dalej „Serwis”), a w tym w profilu w serwisie Instagram dostępnego pod adresem https://www.instagram.com/cam_myy/ (dalej „Profil IG” lub „Profil Konkursowy”).

1.8.      Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją i przebiegiem Konkursu.

1.9.      Konkurs organizowany jest we współpracy z Kamilą Mraz (dalej „Influencer”). Dla uniknięcia wątpliwości, organizatorem Konkursu oraz podmiotem praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu nie jest Influencer, ale Organizator.

1.10.    W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej http://www.cammy.com.pl/.

 

2.         CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.      Zgłoszenia do Konkursu można dokonać od momentu publikacji na Profilu Konkursowym posta (reelsa) z informacją o Konkursie (dalej „Post Konkursowy”) w dniu  10.05.2024 r. do godz. 23:59 w dn. 17.05.2024 r.

2.2.      Konkurs trwa od 10.05.2024 r. do czasu jego rozstrzygnięcia, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3.         UCZESTNICY KONKURSU

3.1.      W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:

3.1.1.   ukończyły 16 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (wzór formularza zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu);

3.1.2.   mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

3.1.3.   są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

3.2.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sponsora, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora lub Sponsora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.3.      Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.

3.4.      Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3.5.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

3.5.1.   podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

3.5.2.   podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

3.5.3.   podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek;

3.5.4.   nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

3.5.5.   podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Serwisu;

3.5.6.   wykorzystują aliasy (dodatkowe adresy) do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników Konkursu;

3.5.7.   dokonają Zgłoszenia zawierającego treści sprzeczne z warunkami Regulaminu.

 

4.         ZAŁOŻENIA KONKURSU 

4.1       Zadanie konkursowe polega na wykonaniu testu „Twoje Zapachowe Ja” na stronie internetowej https://viva.pl/uroda/nowosci/poszukujesz-idealnych-perfum-sprawdz-jaki-zapach-najlepiej-cie-opisuje-148912-r1/ oraz zamieszczeniu w komentarzu pod Postem Konkursowym wyniku testu wraz z odpowiedzią na pytanie: „Jak odnajdujesz siebie w wybranym zapachu i dlaczego pasuje do Ciebie?” (dalej: „Praca Konkursowa”)

4.2       Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien samodzielnie zamieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym, przy czym profil Uczestnika w Serwisie powinien mieć charakter publiczny, tak by Organizator i Sponsor mieli dostęp do Pracy Konkursowej.

4.3       Zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób opisany powyżej powinno nastąpić w okresie od momentu publikacji Posta Konkursowego w dniu 10.05.2024 r. do godz. 23:59 w dn. 17.05.2024 r.

4.4.      Praca Konkursowa powinna być nieprzerwanie widoczna pod Postem Konkursowym od momentu jej zgłoszenia, aż do 14 (czternastego) dnia po rozstrzygnięciu Konkursu. W przypadku wcześniejszego usunięcia Pracy Konkursowej przez Uczestnika lub zmiany profilu Uczestnika w Serwisie na niepubliczny, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, a w tym również do odmowy wydania takiemu Uczestnikowi ewentualnej Nagrody.

4.5       Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

4.5.1    nie może naruszać praw żadnych osób trzecich, a w tym dóbr osobistych oraz autorskich praw osobistych i majątkowych;

 4.5.2   nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;

4.5.3    nie może zawierać treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich;

4.5.4    nie może zawierać treści mających charakter agitacji politycznej, w tym w szczególności wyrażać poparcia lub sprzeciwu wobec jakichkolwiek polityków lub ugrupowań politycznych, albo wobec koncepcji i poglądów stanowiących przedmiot bieżącej debaty politycznej.

4.6       W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu (dalej „Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową w składzie: 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela Sponsora (dalej „Komisja”). Komisja czuwa również nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

4.7       Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszych Prac Konkursowych przez Komisję (kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia). Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe, biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność i kreatywność nadesłanych Prac Konkursowych, a także zgodność z Regulaminem oraz związek z tematyką zadania konkursowego. 

4.8       Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej. W przypadku, gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

 

5          NAGRODY

5.1       Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody (dalej: „Nagrody”): dla 4 najlepszych Laureatów – po jednym flakonie perfumy Bugatti (według wyboru Organizatora Bella Donna Rosa, Bella Donna Gold, Eleganza Rossa lub Eleganza Ambra), o wartości  114,99 zł. złotych brutto.

5.2       Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

5.3       Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

5.4       Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

5.5       Uczestnik może dodać wiele zgłoszeń w Konkursie lecz wygrać może tylko jedną Nagrodę.

5.6       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata lub z powodu podania nieprawidłowych danych przez Laureata, co uniemożliwia wydanie Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Sponsora, a Laureat traci prawo do Nagrody.

5.7       Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika lub Laureata z udziału w Konkursie oraz pozbawić prawa do Nagrody Laureata w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

5.8       Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością na podstawie postanowień Regulaminu mogą być następnie, stosownie do decyzji Komisji, przyznane innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z Regulaminem.

5.9       Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na pokrycie podatku dochodowego od nagród i niepodlegającą wypłacie na rzecz Laureata. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości właściwej Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego. 

6          ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6.1       W ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu Influencer, działając w imieniu Organizatora, powiadomi Laureatów o wygranej za pomocą prywatnych wiadomości przesłanych za pośrednictwem Serwisu. Wraz z informacją o wygranej Influencer wskaże każdemu z Laureatów adres poczty elektronicznej Organizatora, przeznaczony do kontaktu w sprawach związanych z odbiorem Nagrody. Równocześnie informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na Profilu Konkursowym w formie komentarza pod postem. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk lub pseudonimów Laureatów, na co Uczestnik wyraża zgodę.

6.2       W celu uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: konkurs.socialyse@socialyse.net z dopiskiem „Twoje Zapachowe Ja”, w terminie 48 godzin od zawiadomienia o wygranej. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wymagane do prawidłowego rozliczenia podatku od Nagrody. W przypadku braku podania ww. informacji w sposób i w terminie określonym w niniejszym punkcie Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Sponsora, a Laureat utraci prawo do Nagrody.

6.3       Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną na adres konkurs.socialyse@socialyse.net w terminie 5 dni roboczych skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego Laureata wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania tego oświadczenia w formie pisemnej pocztą na adres Organizatora. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Sponsora, a Laureat utraci prawo do Nagrody.

6.4       Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adresy Laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnych danych Laureata lub ewentualnie od dnia pozytywnego zweryfikowania wieku Laureata albo prawidłowości zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi najpóźniej).

6.5       Doręczenie Nagrody może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6       Komisja może nie wyłonić wszystkich Laureatów i nie przyznać wszystkich Nagród, w przypadku, gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji, nie będą spełniać kryteriów określonych w Regulaminie lub jeżeli poziom artystyczny/merytoryczny wszystkich prawidłowo zgłoszonych Prac Konkursowych nie będzie tego uzasadniał. W takim wypadku Nagrody pozostają własnością Organizatora.

 

7          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1       Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane elektronicznie na adres: konkurs.socialyse@socialyse.net z dopiskiem „Twoje Zapachowe Ja - Reklamacja.”.

7.2       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

7.3       Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję. Komisja zobowiązana jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji elektronicznie lub za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.4       Postępowanie reklamacyjne i jego wynik nie ograniczają w żaden sposób praw Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem.

 

8          PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1       Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

8.2       Dane osobowe (adres, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail, dane niezbędne do rozliczenia podatku do Nagrody i ewentualnie dane opiekuna prawnego) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem Nagród, a także przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego, sprawozdawczością podatkową i księgową, a także dla celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

8.3       Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników jest niezbędność tych danych dla wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu (niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy), dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową, a także uzasadniony interes administratora dotyczący oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń, jakie mogą zgłaszać Uczestnicy w związku z udziałem w Konkursie.

8.4       Dane osobowe Uczestników obejmujące imię i nazwisko lub pseudonim Uczestnika ujawniane będą nieograniczonej liczbie osób na Profilu Konkursowym w związku z publikacją Prac Konkursowych. Pozostałe dane osobowe Uczestników ujawniane będą wyłącznie osobom zatrudnionym u Organizatora i wykonującym czynności związane z organizacją Konkursu, a także upoważnionym organom (o ile wystąpi konieczność takiego udostępnienia). Dane osobowe Uczestników mogą być również ujawniane podwykonawcom Organizatora, którym na podstawie odrębnej umowy, powierzy on przetwarzanie danych osobowych Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu.

8.5       Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas trwania Konkursu określony w niniejszym Regulaminie, a ponadto przez okres kolejnych 24 miesięcy. Dane osobowe Uczestników, którzy wnieśli reklamacje przechowywane będą przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń zgłoszonych przez tych Uczestników. Dane osobowe Laureatów będą dodatkowo przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych, wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa lub okresowi przedawnienia roszczeń Laureatów z tytułu udziału w Konkursie – zależnie od tego, który z tych okresów upłynie później. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych określonego w niniejszym punkcie dane te zostaną trwale usunięte.

8.6       Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.

8.7       Po zakończeniu Konkursu (lub po zakończeniu uczestnictwa w Konkursie) Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes Organizatora. W takim wypadku Organizatorowi nie wolno dłużej przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.8       Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie przez Uczestnika wymaganych danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału w Konkursie lub niemożliwością odbioru Nagrody. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Sponsora, a Uczestnik utraci prawo do Nagrody. Niepodanie w treści reklamacji danych osobowych niezbędnych w celu identyfikacji jej autora lub doręczenia mu odpowiedzi na reklamację może skutkować pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

8.9       Dane Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.10     Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.11     W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

 

9          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

9.2       Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.3       Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.

9.4       Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

9.5       Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o ile będzie to niezbędne w celu usunięcia błędów lub nieścisłości w treści Regulaminu lub w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, albo jeżeli potrzeba taka wyniknie z wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, których w chwili rozpoczęcia Konkursu nie mógł on przewidzieć. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników oraz nie mogą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez publikację odpowiedniego komunikatu w Serwisie. W takiej sytuacji Uczestnik będzie uprawniony do zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie, poprzez poinformowanie Organizatora w formie wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu.

9.6       Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

« Nowszy post Starszy post »

Brak komentarzy?!

Prześlij komentarz

Instagram