26 lutego 2015

„Mój sposób na spontaniczną przerwę” - regulamin konkursu
Regulamin Konkursu „Mój sposób na spontaniczną przerwę


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Mój sposób na spontaniczną przerwę” (zwanym dalej „Konkursem”).
2.     Organizatorem Konkursu jest Kamila Mraz (zwana dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 33/1, NIP: 6793144090, REGON: 366704944.
3.      Konkurs jest prowadzony na zlecenie Mondelez Europe Services GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-672) przy Domaniewskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000450700, NIP: 1080015167 (zwanego dalej „Koordynatorem”).
4.     Fundatorem nagród w Konkursie jest Koordynator.
5.     Obsługę techniczną Konkursu prowadzi Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000104923, NIP: 521-10-04-285 (zwana dalej „Agencją”) - działająca na zlecenie Mondelez Europe Services GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) – odział w Polsce.
6.     Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury, w skład którego wejdzie jeden przedstawiciel Koordynatora oraz przedstawiciel Agencji. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.
7.     Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 11.06.2018 do 18.06.2018 do godz. 23:59. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
8.     Osoby, które przystąpiły do Konkursu nazywane są „Uczestnikami” lub każda z osobna „Uczestnikiem”. Uczestnicy, którzy zostali laureatami Konkursu na skutek decyzji Jury określani są jako „Zwycięzcy”.
9.     Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
10.   Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem profilu Kamili Mraz prowadzonego w ramach fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram dostępnego pod adresem: https://www.instagram.com/cam_myy/ w poście konkursowym zamieszczonym na tym profilu.
11.   Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§2 ZASADY KONKURSU

1.     Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami, w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), posiadające adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  i pełną zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Koordynatora, Agencji oraz Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, 
1.     rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.     Zanim Uczestnik przystąpi do Konkursu, powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do udziału w Konkursie (tj. przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego w wykonaniu zadania konkursowego na zasadach określonych w § 4 Regulaminu) jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
3.     Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.cammy.com.pl
4.     Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu samego wzięcia udziału w Konkursie,


§3 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informuje się, że:

1.     Administrator danych osobowych
Administratorem udostępnionych przez Uczestnika danych osobowych („Dane osobowe”) jest Koordynator. Uczestnik może skontaktować się z Agencją (która w imieniu Koordynatora przetwarza dane uczestników na potrzeby konkursu) pisząc na adres
e-mail:
konkurs@hkstrategies.com.
2.     Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika:
a)     w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania nagród i ich doręczenia zwycięzcom Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika (np. wyrażonej poprzez przesłanie danych osobowych, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, na zasadach określonych w tym przepisie) - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b)     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozpatrywania reklamacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c)      w celu wypełnienia prawnie ciążących na administratorze obowiązków, np. w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO).
3.     Prawo do sprzeciwu
4.1   W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Uczestnika opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Danych osobowych Uczestnika istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Dane osobowe Uczestnika będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.     Okres przechowywania Danych osobowych

1.1   Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem, do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
1.     Odbiorcy Danych osobowych
6.1   Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione Agencji oraz Koordynatorowi, z którymi administrator współpracuje przy realizacji Konkursu, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania nagród i ich doręczenia zwycięzcom Konkursu.
6.2   Do Danych osobowych Uczestnika mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.
2.     Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą
Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:
a)     prawo dostępu do Danych osobowych Uczestnika oraz otrzymania ich kopii;
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) Danych osobowych Uczestnika;
c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania Danych osobowych Uczestnika;
d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Uczestnika;
e)     prawo do przenoszenia Danych osobowych Uczestnika;
f)      prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.     Informacja o dobrowolności podania Danych osobowych
Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym dla  wydania nagrody Uczestnikowi oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.

4.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Dane osobowe Uczestnika administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE I ZADANIE KONKURSOWE

1.  Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie na Instagramie jest wykonanie zadania konkursowego, którego opis znajduje się na profilu Kamili Mraz. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu zdjęcia, które pokazuje, w jaki sposób spędzamy naszą kreatywną, spontaniczną przerwę razem z Milka Crunchy Break. Materiał musi być oznaczony #MilkaCrunchyBreak oraz #SpontanicznaPrzerwa i opublikowany na Instagramie – na profilu publicznym uczestnika konkursu.
2.  Spośród Uczestników Jury wyłoni 3 Zwycięzców, którzy zamieścili najbardziej kreatywne Zgłoszenia konkursowe.

1.  Wybierając zwycięskie Zgłoszenia konkursowe, Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:
·        kreatywność;
·        oryginalność;
·        jakość wykonania.
2.  Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm., dalej jako „u.g.h.”), nie wymaga zgłoszenia ani zezwolenia, a niniejszy Regulamin nie podlega zatwierdzeniu stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 u.g.h.
3.  Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści uznanych za obraźliwe, ani też niecenzuralnych. Zgłoszenie konkursowe musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa.
4.  Zgłoszenia konkursowe naruszające postanowienia Regulaminu, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będące niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazujące treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, lub zawierające treści reklamujące konkurentów Koordynatora lub produkty konkurentów Koordynatora, nie będą brały udziału w Konkursie, co oznacza m.in. że nie będą podlegały ocenie Jury.
5.  Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia uczestnika z Konkursu lub utracie przez tego uczestnika Konkursu prawa do nagrody.
6.  Uczestnik może w ramach Konkursu zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych, ale może tylko raz zostać Zwycięzcą Konkursu.
7.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

§5 NAGRODY

1.     Nagrodą w konkursie jest hamak wiszący o wartości 200 zł oraz zapas ciastek Milka Crunchy Break.
2.     Organizator, Koordynator ani Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub zmiany danych, o której Agencja, Organizator lub Koordynator nie zostali poinformowani lub w przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w Regulaminie.
3.     Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać nagrodę wskazaną w ust. 1 powyżej tylko za jedno Zgłoszenie Konkursowe (tzn. może wziąć udział wiele razy w Konkursie, ale zwyciężyć tylko raz).
4.     Uczestnicy Konkursu, którzy zostali Zwycięzcami Konkursu, zostaną o tym poinformowani pod postem konkursowym, znajdującym się na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/cam_myy/ najpóźniej w dniu 20.06.2018 do godziny 23:59. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany którejkolwiek z nagród wskazanych w § 5 ust. 1 powyżej na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani jej poszczególnych składowych. Zwycięzca może zrzec się nagrody (jako całości stanowiącej sumę jej składowych; częściowe zrzeczenie nie jest dopuszczalne), ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
5.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.

1.     Z uwagi na charakter nagród – celem umożliwienia ich doręczenia - Zwycięzca powinien przesłać swoje dane osobowe [tj. imię, i nazwisko; prawidłowy (1) adres do doręczeń korespondencji na terenie RP, (2) adres poczty elektronicznej tzw. e-mail oraz (3) numer telefonu] na adres mailowy konkurs@hkstrategies.com najpóźniej do dnia 22.06.2018 do godziny 23:59 wraz z mailowych oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie nadesłanych przez niego danych w celu doręczenia nagrody. Przykładowe oświadczenie: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń korespondencji na terenie RP, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu umożliwienia Organizatorowi Konkursu „Mój sposób na spontaniczną przerwę” przekazania mi nagrody.”
2.     Jednocześnie potwierdzam, że przed przesłaniem zgłoszenia konkursowego zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Mój sposób na spontaniczną przerwę”, którego postanowień zobowiązałem/am się przestrzegać.”
3.     Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom za pomocą podmiotu świadczącego usługi kurierskie na wskazany przez Zwycięzcę adres, najpóźniej do dnia 30.06.2018.
4.     Nieprzekazanie przez Uczestnika jego danych osobowych określonych w § 5 ust. 6 Regulaminu we wskazanym terminie, oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Koordynatora. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Zwycięzców Konkursu, w tym brak możliwości skontaktowania się z nimi, przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności, jeżeli ten nie podał prawdziwego adresu na który ma zostać wysłana nagroda lub nie przekazał danych, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu oraz gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne. W przypadku, gdy Zwycięzcą będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej niezwłocznego zwrotu.
5.     Wszelkie nagrody, które nie zostaną przyznane Uczestnikom zgodnie Regulaminem pozostają własnością Koordynatora.
6.     W przypadku przyznania nagrody o wartości powyżej 200 zł brutto Koordynator doliczy nagrodę pieniężną w wysokości 11,13% wartości nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi, lecz przekazana właściwym organom skarbowym przez Koordynatora jako płatnika podatku, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w  art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koordynator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem należy składać drogą e-mailową na adres konkurs@hkstrategies.com. W tytule wiadomości należy wpisać: „Mój sposób na spontaniczną przerwę– konkurs”. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych
2.     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.


1.     Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach.
2.     Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.     Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1.     Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
2.     Dokonanie Zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia konkursowego, w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe, a także wszelkie prawa do wizerunków zawartych w Zgłoszeniu konkursowym, jak również, że Zgłoszenie konkursowe stanowi przejaw własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, nie jest obciążone i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub jakiejkolwiek tajemnicy chronionej prawem, a jego wykorzystywanie przez Organizatora nie będzie wymagało uiszczania jakichkolwiek opłat.
3.     Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik oświadcza, iż udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem udzielania sublicencji) do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia konkursowego i w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Administratora, w zakresie następujących pól eksploatacji (w tym określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.):
a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d)     w zakresie wprowadzania do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzania do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłania w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzania w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera.
Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Zgłoszenia konkursowego na potrzeby prowadzenia Konkursu, w szczególności do jego rozpowszechniania dla celów reklamowych i promocyjnych dotyczących produktu Milka Crunchy Break, jak również do celów

1.     wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę, jak również na dokonanie zmian i modyfikacji Zgłoszenia konkursowego, w tym skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tak zmienionego Zgłoszenia konkursowego w zakresie wskazanym powyżej. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Zgłoszenia konkursowego.
2.     Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Zgłoszeń konkursowych Uczestników, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, w zakresie wskazanym w ust. 3.
3.     Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego oraz rozporządzanie nimi przez Organizatora, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 3 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawie Autorskim.
4.     Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze Zgłoszenia konkursowego w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego na stronie internetowej, fanpage oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Zgłoszenia konkursowego.
5.     Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora lub Koordynatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zgłoszenia konkursowego, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub Koordynatora lub przystąpi do sprawy po stronie Koordynatora lub Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Koordynatorowi lub Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej Koordynator lub Organizator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać go do udziału w sprawie. Jeżeli Koordynator lub Organizator tego zaniecha, Uczestnik zostaje zwolniony z opisanego wyżej zobowiązania względem Koordynatora lub Organizatora.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie.
2.     Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu, zmiany te nie będą̨ miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.
3.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotem będącym właścicielem portalu społecznościowego Facebook. Administrator portalu społecznościowego Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia Uczestników Konkursu.
4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy techniczne, awarie systemu informatycznego lub portalu społecznościowego Facebook w trakcie trwania Konkursu.

W przypadku, gdy możliwość przeprowadzenia Konkursu będzie zagrożona przez jakiekolwiek okoliczności niezależne od Organizatora, Organizator uprawniony będzie do zakończenia Konkursu. Organizator poinformuje uczestników Konkursu o jego zakończeniu

1.     w sposób określony w § 5 ust. 4 Regulaminu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu zakończenia Konkursu.
2.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
« Nowszy post Starszy post »

Brak komentarzy?!

Prześlij komentarz

Instagram