26 lutego 2015

REGULAMIN KONKURSU ANSWEAR X CAMMY


Regulamin Konkursu Answear x Cammy


§ 1 Postanowienia ogólne
1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie Answear x Cammy organizowanego, w serwisie Instagram na profilu Kamili Mraz @cam_myy(zwanego dalej „Konkursem”) przez Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414701, NIP: 6793080390, REGON: 122515020, kapitał zakładowy w wysokości: 708 750,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”). 
2.   Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3.   Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale która ukończyła 16 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie
4.   Uczestnikiem Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
b) inne niż wymienione w lit. a osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail marketing@answear.com
6.   Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j.t.).

§ 2 Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której będzie wchodziła blogerka Cammy. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.   Konkurs będzie trwał od 10 sierpnia 2018 r. od godziny 21 do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 24.
2.   Nagrodami w Konkursie będziekarta podarunkowa o wartości 500 złotych do sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.asnwear.com na zakup produktów i akcesoriów marki własnej ANSWEAR. 
3.   Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie na swoim profilu w serwisie Instagram stylizacji w formie moodboardu/grafiki (składającej się z produktów dostępnych w answear.com w tym minimum dwóch produktów marki własnej ANSWEAR), inspirowanej stylem blogerki Cammy oraz opatrzonej @answear i @cam_myy oraz #WeAreTheAnswear.  („Praca konkursowa”).
4.   Praca konkursowa, o której mowa w pkt. 3 powyżej nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
5.   Z chwilą zamieszczenia Pracy konkursowej Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jego Praca konkursowa jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza w jakichkolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczoną Pracą konkursową, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
6.   Organizator na podstawie danych zebranych za pośrednictwem serwisu Instagram wybierze Uczestnika, który otrzyma nagrodę (dalej: „Laureat”). 
7.   Jedna osoba może zgłosić w Konkursie dowolną ilość prac. 
8.   Rozwiązanie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora do dnia 22.08.2018.
9.   Uczestnik, któremu decyzją Komisji Konkursowej zostanie przyznana nagroda w Konkursie, zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą postu na Instagramie zamieszczonego w terminie do 2 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
10.         W przypadku nieodpisania przez Uczestnika na post od Organizatora w terminie 5 dni roboczych od zamieszczenia informacji o otrzymaniu nagrody lub rezygnacji przez Uczestnika z nagrody, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.


§ 4 Prawa autorskie
Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej do korzystania z nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji: 
1)    publikacja w kanałach social media Organizatora  na Facebooku i Instagramie,
2)    publikacja na blogu Organizatora. 


§ 5 Odbiór Nagród
1.  Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na podany przez nich adres. Nagrody zostaną wysłane Laureatom pocztą, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy miejsce przekazania Nagrody znajdować się będzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.   Organizator – w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 ze zm.) – przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych
z obowiązkiem podatkowym.

§ 6 Postanowienia Końcowe
1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2.   Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wearco Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, pisemnie lub w formie mailowej na adres:marketing@answear.comElementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje należy składać najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
3.  Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników oraz wizerunek Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyboru laureata Konkursu, dostarczenia nagród Konkursowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu Konkursu oraz wręczeniu nagród konkursowych. Kontakt z Administratorem: iod@wearco.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a Laureatów Konkursu przez okres niezbędny do wykazania realizacji przez Organizatora obowiązków podatkowych związanych z wydaniem nagrody konkursowej. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, sprzeciwu co do przetwarzania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania. Dane uczestników nie podlegają profilowaniu. Uczestnikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. Dane Uczestnika mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Spółka podejmuje w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Spółki, jak również organom skarbowym i celno-skarbowym w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa.    
5.   Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Prace konkursowe zamieszczane przez Uczestników Konkursu.
7.  Imię i nazwisko, nick Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/cam_myy/
8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej https://bit.ly/2sMMTHSOrganizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem https://bit.ly/2sMMTHS.
9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
-->

« Nowszy post Starszy post »

Brak komentarzy?!

Publikowanie komentarza

Instagram